bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

O Instytucie

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest organizacją pozarządową utworzoną przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powstała na przełomie 2001 i 2002 roku, w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej.
Fundacja od początku swej działalności promuje ideę bezpłatnego poradnictwa prawnego i edukacji klinicznej. Główne działania Fundacji koncentrują się na bezpłatnym poradnictwie prawnym, szkoleniu prawników i edukacji prawnej społeczeństwa. Jednocześnie dzięki wielu kontaktom z organizacjami poza granicami kraju Fundacja uczestniczy w projektach prawno-porównawczych. Od 2004 roku Fundacja aktywnie uczestniczy w świadczeniu porad prawnych na rzecz cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce. W 2007 r. w ramach Fundacji rozpoczęło swoją działalność Centrum Prawo w Interesie Publicznym (Public Interest Law Resource Center) oraz Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej. Od 2009 roku przy FIPP działa Biblioteka Migracyjna jako jeden z przejawów Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, założonej przez Fundację.
Misją Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest podejmowanie działań prowadzących do pełniejszej realizacji zasady państwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji RP. Poprzez polski przykład chcemy wspierać również wprowadzanie tych standardów w innych krajach, w których trwają przemiany demokratyczne.
Idea państwa prawa jest kamieniem węgielnym w rozwoju społeczeństwa opartego na: szacunku dla jednostki, ochronie praw człowieka oraz wolności i demokracji. Fundacja zamierza podnosić te standardy poprzez szkolenia, kampanie ponoszące świadomość prawną społeczeństwa, oraz rozwijanie i prowadzenie innowacyjnych programów w tym obszarze. Podejmuje też aktywną współpracę ze środowiskami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi, odpowiednimi organami administracji publicznej oraz organizacjami o podobnych celach.

Cele fundacji:
1. Propagowanie standardów państwa prawa
2. Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawników
4. Promocja prawa europejskiego i idei integracji europejskiej
5. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka
6. Promowanie polskich doświadczeń w transformacji ustroju państwowego w krajach postkomunistycznych
7. Wspieranie systemu edukacyjnego w zakresie propagowania zasad państwa prawa
8. Reforma systemu edukacji prawniczej
9. Wyeliminowanie korupcji z życia publicznego
10. Wspieranie inicjatyw na rzecz pogłębienia idei niezależności sędziowskiej
11. Pomoc prawna w zakresie dochodzenia przed sądem oraz organami administracji publicznej praw jednostek
12. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, zwolnienia z zakładu karnego, migracji lub uchodźctwa
13. Ochrona praw konsumentów

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa została ustanowiona przez Fundatorów:
Grzegorza Górskiego,
Arkadiusza Siechowicza,
Tomasza Sieniowa,
Marka Siudowskiego,
Delaine Swensona,
Richarda Warnera,
aktem notarialnym z dnia 7 grudnia 2001 r. - Repertorium A-Nr 2390/01.Opublikował: Krzysztof Chrześcijanek
Publikacja dnia: 10.02.2015
Podpisał: Krzysztof Chrześcijanek
Dokument z dnia: 10.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 738